Thomas Nelson Tyree

October 30 1987

Age 42, Dallas, Washington DC, AIDS?