Larry "Laretta" Chynoweth

November 5 1987

Age 42, Houston