Frederick Allen Thomason

July 18 2001

Age 67, Houston