Douglas Willis "Tres" Smith III

April 18 2007

Age 41, Dallas