Glen Edward Hamilton

March 30 1990

Age 34, Houston, AIDS

Brothers
Robert Wayne 9/21/56 to 7/17/89, age 32
Thomas Patrick 12/13/53 to 08/28/89, age 35
Glenn Edward 4/21/55 to 3/30/90, age 34

not sure if name spelled Glen or Glenn