Henry Redd
"Buddy"

February 24 1993

Age 52, Houston