Noel Ruben Torres

March 3 2004

Age 41, Houston, AIDS

partner: Kendall Thomas

 

 

latino