Keith Reiser

March 18 2000

Age 67, Houston

TGRA, Colt 45's